lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Ämnet handelsrätt täcker flera juridiska delområden. En gemensam nämnare är att de har anknytning till ekonomiska frågor samt företag, näringsliv och samhälle. Bland institutionens centrala forskningsområden kan nämnas avtals- och köprätt, arbetsrätt, skatterätt, associationsrätt, bank- och försäkringsrätt, redovisningsrätt, miljörätt och konkurrensrätt.

Forskningen kan bygga på såväl traditionella juridiska (rättsdogmatiska) som samhällsvetenskapliga metoder. Inom forskningen ryms rättsligt inriktade analyser av regleringar, analyser av regleringens effekter och kartläggningar av underliggande samhällsfenomen. Kopplingar finns till teoribildningen inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi och andra samhällsvetenskapliga discipliner.

Inom skatte- och bolagsrätten riktas intresset särskilt mot frågor med ekonomisk och internationell anknytning. Som exempel på områden som för närvarande är prioriterade kan nämnas:

  • juridiska frågor med koppling till företagens externa redovisning
  • internationell skatterätt
  • mervärdesskatterätt
  • investerarskydd och andra börsrättsliga frågor
  • corporate governance
  • revisionsrätt

Forskningen i skatte- och bolagsrätt har beröringspunkter med bl.a. företagsekonomi (särskilt områdena redovisning och finansiering samt ägande och ledning av företag) och nationalekonomi (särskilt områdena rättsekonomi och public finance).

Kontakt

Jörgen Hettne
Prefekt, professor

jorgen.hettne@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 79 02
Rum: EC2-349