lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

Examen från forskarutbildningen kan leda till en fortsatt karriär inom universitetet. Andra tänkbara karriärvägar är kvalificerade utredningsarbeten inom näringsliv och samhälle samt kvalificerade konsultuppdrag.

Forskarutbildningens uppläggning

Forskarutbildningen omfattar fyra år och leder fram till antingen filosofie- eller juris doktorsexamen. Forskarutbildningen kan också efter två år leda fram till en filosofie- eller juris licentiatexamen.

Utbildningen för doktorsexamen omfattar ett års kurser samt tre års arbete med avhandlingen. För licentiatexamen är fördelningen kurser under ett halvt år och arbete med licentiatuppsatsen under ett och ett halvt år.

Avhandlingsmanus skall läggas fram och diskuteras vid ett antal obligatoriska seminarier under avhandlingstiden.

Forskningsinriktningar

Forskningsämnet handelsrätt täcker in flera delområden. En gemensam nämnare är anknytningen till ekonomiska frågor och företag.

Juridiska (rättsdogmatiska) såväl som samhällsvetenskapliga metoder kommer till användning i handelsrättslig forskning. Inom handelsrätt ryms t.ex. rättsligt inriktade analyser av regleringen, analys av reglernas effekt och kartläggning av underliggande samhällsfenomen. Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner.

Aktuella forskningsprojekt

Flera av institutionens disputerade forskare driver projekt med tonvikt på associationsrätt i vid mening (inkluderande corporate governance, redovisnings- och revisionsreglering samt kapitalmarknadsreglering). Inom området skatterätt driver institutionen tillsammans med forskare och doktorander från andra institutioner flera projekt med inriktning på internationella skattefrågor. Institutionen bedriver också handelsrättslig forskning kring frågor med anknytning till internationell handel och villkoren för transnationella företag.

Antagningsförfarande och finansiering

Institutionen beslutar om antagningen till forskarutbildningen. Ansökningar bereds av Forskarnämnden vid Institutionen för handelsrätt.

Ansökan till forskarutbildningen skall innehålla:

  • CV med bestyrkta kopior
  • Projektplan (ca. 15 sidor) där avhandlingens syften, teoretiska ramar, uppläggning och förhållande till tidigare forskningen ingår.
  • Sammanfattning av projektet (maximalt 200 ord)
  • Beräknad tidplan
  • Tidigare publicerade skrifter, rapporter samt uppsatser avseende självständigt arbete inom grundutbildningen.

Urvalet av sökande görs med hänsyn till den förväntade förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Institutionen kan anställa ett begränsat antal forskarstuderande som doktorander. Konkurrens kan uppstå rörande sådana anställningar. Man måste därför vara beredd på att extern finansiering, ofta i form av stipendier, kan behövas för att kunna bedriva forskarutbildning.

Ansökningstid

Normalt är sista ansökningsdag den 15 mars under vårterminen och den 15 oktober under höstterminen. Antagningen annonseras ut minst sex veckor före sista ansökningsdag.

Frågor rörande forskarutbildningen i allmänhet

Jörgen Hettne, Prefekt, 046 - 222 79 02, jorgen.hettne@har.lu.se