lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Dataskyddsjuridik, 15 hp

KURSKOD: HARA24

Personuppgifter är den nya oljan i en digital ekonomi, men hur skyddar vi den personliga integriteten? EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som börjar gälla 2018, ställer nya strikta krav på både företags och myndigheters hantering av personuppgifter. Företag som bryter mot GDPR kan drabbas av höga sanktionsavgifter på hundratals miljoner kronor. Dataskydd handlar emellertid inte bara om att undvika sanktioner. Genom god integritet kan företag och myndigheter också skapa värde. Under kursen tar vi även upp hur strategier för dataskydd kan användas för att bygga tillit och ge organisationen konkurrensfördelar.

Vem vänder sig kursen till

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill arbeta som dataskyddsombud (Data Protection Officer) eller integritetsexpert (privacy professional). Kursen ger även kunskap som är värdefull för den som arbetar med digital tjänste- och affärsutveckling, personaladministration eller systemförvaltning på företag eller myndigheter. Exempelvis den som arbetar som IT-chef, IT-strateg, systemförvaltare, säkerhetsexpert, personalchef eller upphandlare.

Det sker idag en stark utveckling på dataskyddsområdet. Om du vill veta mer om vilka karriärmöjligheter som finns kan du bl.a. ta kontakt med Forum för Dataskydd eller The International Association for Privacy Professionals (IAPP).

Kursens innehåll

Genom kursen får du djupgående kunskaper i europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och praxis, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), men även annan unionslagstiftning, Europarådets konvention och kompletterande nationell lagstiftning. Inledningsvis förklaras sambandet mellan den särskilda dataskyddslagstiftningen och grundläggande fri- och rättigheter. Härefter behandlas olika centrala delar av dataskyddsrätten ur ett problembaserat perspektiv. Vi behandlar även informationssäkerhet samt hur strategier och ledningssystem för dataskydd fungerar i praktiken.

Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar som varvas med praktiska gruppövningar. Examination sker genom tentamen samt inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna innefattar skriftlig och muntlig redovisning av lösningar på praktikfall i samband med gruppövningar.

Schema

HARA24 Schema HT 2019

Kursplan och litteraturlista

HARA24 Kursplan HT 2019

HARA24 Kurslitteratur HT 2019

Kontakt

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385