lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell och komparativ arbetsrätt, 15 hp

kurskod: HARG16

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i den svenska arbetsmarknadens regelsystem i ett internationellt perspektiv samt att studenten tränas i komparativ metod. Kursen inleds med ett studium av den komparativa metoden och hur denna kan användas. Likheter och skillnader i de nordiska ländernas arbetsrättsliga system behandlas. Vidare berörs internationella organisationer och konventioner på arbetsrättens område, EU:s rättsliga system samt förhållandet till den svenska arbetsrätten. 

Schema

HARG16 Schema VT 2020 

 

Kursplan och litteraturlista

HARG16 Kursplan VT 2020

HARG16 Kurslitteratur VT 2020

Kontakt

Gisela Broomé
Utbildningsadministratör

gisela.broome@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 91 12
Rum: EC2:381