lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Samverkan med det omgivande samhället

Universitetet samverkar idag aktivt med omvärlden på olika sätt och där utgör institutionen för handelsrätt inte något undantag. Handelsrättslig kunskap behövs i många olika sammanhang och det betyder att lärarna och forskarna vid institutionen för handelsrätt är efterfrågade utanför universitetet och ofta deltar i professionella samarbeten med myndigheter, organisationer och företag. Några av medarbetarna deltar exempelvis i auktorisationen av revisorer. Andra exempel på sådant samarbete är att delta i statliga utredningar för att reformera lagstiftningen, att sitta i styrelser, nämnder och forskningsstiftelser, både inom offentlig och privat sektor. Lärarna och forskarna anlitas ofta som föreläsare eller föredragshållare av andra universitet, inom ideella organisationer och intresseorganisationer, i vidareutbildningar som anordnas av olika arbetsgivare och vid konferenser och seminarier av olika slag. De anlitas också som experter i rättsprocesser, som konsulter eller som biträdande jurist på advokatbyrå. En av institutionens lärare har dessutom ställningen av auktoriserad translator. Att lärarna och forskarna skriver böcker i handelsrätt är vanligtvis ett resultat av det vetenskapliga och pedagogiska arbetet inom ramen för deras tjänster. Ofta kan man se att de vidgar sin uppgift till att omfatta större bokprojekt på uppdrag exempelvis av ett bokförlag eller att de skriver populärvetenskap och inte minst inlägg i dagspress och fackpress. Ett återkommande inslag i institutionens verksamhet är det s k Praktikerseminariet, som institutionen tillsammans med Juridiska institutionen regelbundet arrangerar kring aktuella rättsfrågor och där institutionens medarbetare möter praktiker inom handelsrätten, d v s advokater, revisorer, bankjurister m fl. Samverkan kan också leda till att externa forskningsresurser tillförs institutionen i syfte att få aktuella problem djupare analyserade via forskning.

Genom att handelsrätt är ett så samhällsrelevant ämne blir de olika aktiviteter som institutionens medarbetare bedriver i samverkan med det omgivande samhället också ett sätt att hålla hög kvalitet och aktualitet i utbildningen och forskningen. Lärarna och forskarna finner exempel och problem i arbetet utanför universitetet, vilka de sedan kan vidareutveckla och analysera i undervisningen och forskningen. På så sätt blir samverkan inte bara en fråga om att sprida handelsrättslig kunskap utåt utan också en fråga om att hålla sig informerad om och aktivt påverka den handelsrättsliga utvecklingen i samhället.

 

Jörgen Hettne
Prefekt, professor

jorgen.hettne@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 79 02
Rum: EC2-349

Jörgen Hettne