lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildning

Kurser och program i handelsrätt

Företag, marknader och kontrakt är viktiga ekonomiska institutioner. Alla tre är förknippade med omfattande rättslig reglering och normering. Så snart ett beslut skall fattas inom någon av dessa institutioner skapar rättsnormer möjligheter och restriktioner för beslutsfattandet. Kunskap om dessa möjliggör ett effektivare beslutsfattande.

En klassisk fråga inom all affärsplanering är huruvida det är lämpligast att själv tillverka eller äga en viss produktionsfaktor. Om mitt företag exempelvis är verksamt inom byggbranschen, är det då lämpligast att jag avtalar med en schaktfirma när sådana tjänster erfordras eller är det bättre att äga ett antal schaktmaskiner? Beslut av denna karaktär förutsätter kunskap om företagsformer, hur avtal kan och bör konstrueras, konkurrensreglernas innehåll, skatteregler osv.

Ämnet handelsrätt

Ämnet handelsrätt är först och främst en rättsvetenskapligt inriktad disciplin, även om studiernas mål inte är att lära ut hantering av konflikter inom ramen för en strikt formaliserad domstols- eller skiljedomsprocess. Snarare försöker undervisningen ställa de nämnda ekonomiska institutionernas – företaget, marknaden och kontraktet – egenskaper och förutsättningar i centrum. Genom att förmedla kunskaper om rättsnormer ökar möjligheterna till en sund och framgångsrik affärsplanering. Utbildning vid institutionen för handelsrätt kan utgöra komplement till annan specialistkompetens. Detta är naturligt eftersom institutionen är verksam inom ramen för Ekonomihögskolan som företrädesvis utbildar ekonomer. Ambitionen att integrera undervisningen med grundläggande ekonomisk analys och teori är därför naturlig. Detta innebär inte att vi på ett självständigt sätt undervisar om dessa teoriers innebörd; det handlar snarast om att göra undervisningen relevant genom att anknyta till sådan teori och analys samt att använda adekvata exempel.

Några exempel

Två exempel på skräddarsydda (obligatoriska) komplement till bestämda yrken är följande. De obligatoriska kurserna för revisorsauktorisation ges regelbundet. För den som tänker sig en framtid som auktoriserad revisor efterfrågas ofta fördjupade kunskaper i associationsrätt, redovisningsrätt, skatterätt och revisorsjuridik. Uppskattade kurser med denna inriktning ges av institutionen. För den som i stället är inriktad mot personaladministration ökar kravet på kunskaper i arbetsrätt. Institutionen har ett brett utbud av kurser med arbetsrättslig inriktning, t ex internationell och komparativ arbetsrätt samt arbetsrätt i metod och tillämpning.